חוות דעת בענף שירותי הביטוח בארץ ובחו"ל.

  • שירות ייעוץ מקצועי והנפקת דו"ח חוות דעת מקיפה מפורטת ומקצועית לאחר נזק המתקנים בגין נזקי ביטוח.
  • יצירת קשר עם המבוטח וללוי לתיאום וזימון חברות השירות .
  • עבודה שוטפת מול משרדי השמאים ואף שמאי נגדי.
  • בדיקת איכות וציוד במתקנים קיימים.
  • הנפקת דו"ח הכוללת אומדנים כספיים וכתב כמויות לאישורי חברות הביטוח.
  • ניהול משא ומתן להסכמות עם חברות המעליות וחברות הביטוח.
  • קבלת דו"ח ערוך וחתום ע"י מעליתן מוסמך המשמש תצהיר לבתי משפט.