אקספרטיזה

  • חוות דעת מקיפה מפורטת ומקצועית לאחר נזק המתקנים בגין תקלות מרובות/ הצפות מים/ נזקי חשמל/ שריפה/ נזקי שבר
  • הגעה לבדיקת המתקנים בתיאום מול חברות השירות והלקוחות.
  • בדיקת טיב איכות הציוד במתקנים .
  • אבחון ואיתור תקלות .
  • ניהול משא ומתן להסכמות בין חברות השירות לבין הלקוחות 
  • הנפקת דו"ח בגין רמת השירות .
  • הגעה נוספת לאחר תיקונים שביצעו חברות השירות בהתאם למפרט וכתב הכמויות הנדרש.
  • הגעה למתן עדות בבתי משפט .
  • לווי הלקוחות בכל הנדרש ללא עלות כספית !!!